(KA – 2007) Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:

A. 8,56 gam

B. 3,28 gam

C. 10,4 gam                     

D. 8,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có:  \( {{n}_{este}}=\frac{8,8}{88}=0,1\text{ }mol  \); nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol.

Ta thấy: neste > nNaOH  \( \Rightarrow \) este dư, tính toán theo NaOH.

CH3COOC2H5 + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) CH3COONa + C2H5OH

    0,04                                             0,04

 \( \Rightarrow  \) mchất rắn = mCH3COONa = 0,04.82 = 3,28 gam.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU