Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng

(KA – 2007) Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:

A. 8,56 gam

B. 3,28 gam

C. 10,4 gam                     

D. 8,2 gam

Đáp án B.

Ta có:  \( {{n}_{este}}=\frac{8,8}{88}=0,1\text{ }mol  \); nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol.

Ta thấy: neste > nNaOH  \( \Rightarrow \) este dư, tính toán theo NaOH.

CH3COOC2H5 + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) CH3COONa + C2H5OH

    0,04                                             0,04

 \( \Rightarrow  \) mchất rắn = mCH3COONa = 0,04.82 = 3,28 gam.

Các bài toán tương tự!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời