Thủy phân một este X có tỉ khối hơi đối với hiđro là 44 thì được muối natri có khối lượng bằng 41/44 khối lượng este. CTCT của este là

Thủy phân một este X có tỉ khối hơi đối với hiđro là 44 thì được muối natri có khối lượng bằng 41/44 khối lượng este. CTCT của este là:

A. HCOOC2H5

B. HCOOCH3

C. CH3COOC2H5            

D. CH3COOCH3

Đáp án C.

Gọi công thức tổng quát của este là RCOOR’.

RCOOR’ + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOONa + R’OH

Ta có: \({{M}_{\text{muối }}}=\frac{41}{44}.{{M}_{este}}=\frac{41}{44}.88=82\Rightarrow {{M}_{R}}+67=82\)

\(\Rightarrow {{M}_{R}}=15\) (CH3-)

Mặt khác: \({{M}_{este}}={{M}_{R}}+44+{{M}_{R’}}=88\Rightarrow {{M}_{R’}}=29\) (C2H5-)

 \( \Rightarrow  \) X là CH3COOC2H5.

Các bài toán tương tự!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời