Thủy phân một este X có tỉ khối hơi đối với hiđro là 44 thì được muối natri có khối lượng bằng 41/44 khối lượng este. CTCT của este là:

A. HCOOC2H5

B. HCOOCH3

C. CH3COOC2H5            

D. CH3COOCH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Gọi công thức tổng quát của este là RCOOR’.

RCOOR’ + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOONa + R’OH

Ta có: \({{M}_{\text{muối }}}=\frac{41}{44}.{{M}_{este}}=\frac{41}{44}.88=82\Rightarrow {{M}_{R}}+67=82\)

\(\Rightarrow {{M}_{R}}=15\) (CH3-)

Mặt khác: \({{M}_{este}}={{M}_{R}}+44+{{M}_{R’}}=88\Rightarrow {{M}_{R’}}=29\) (C2H5-)

 \( \Rightarrow  \) X là CH3COOC2H5.

 

Các bài toán liên quan

Các bài toán tương tự!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!


error: Content is protected !!
MENU