Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol một este X (không chứa nhóm chức khác) cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 18%, thu được một ancol và 36,9 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Công thức phân tử của hai axit là

A. CH3COOH và C2H5COOH

B. HCOOH và C3H7COOH

C. C2H5COOH và C3H7COOH

D. HCOOH và C2H5COOH

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

nNaOH = 0,45 mol = 3nX  \( \Rightarrow  \) X là este 3 chức với ancol 3 chức

(vì chỉ thu được 1 ancol duy nhất trong khi có 2 muối hữu cơ)

Giả sử muối có 0,15 mol R1COONa và 0,3 mol R2COONa.

\( \Rightarrow {{m}_{\text{muối }}}=0,15\left( {{M}_{{{R}_{1}}}}+67 \right)+0,3\left( {{M}_{{{R}_{2}}}}+67 \right)=36,9g \)

\( \Rightarrow {{M}_{{{R}_{1}}}}+2{{M}_{{{R}_{2}}}}=45\Rightarrow \left\{ \begin{align} & {{M}_{{{R}_{1}}}}=43\text{ }({{C}_{3}}{{H}_{7}}-) \\  & {{M}_{{{R}_{2}}}}=1\text{ }(H) \\ \end{align} \right. \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU