Thủy phân este A no đơn chức mạch hở bằng dung dịch NaOH thu được 1 muối hữu cơ có khối lượng bằng 41/37 khối lượng của A. CTCT thu gọn của A là:

A. HCOOCH3

B. HCOOCH=CH2

C. CH3COOC2H5            

D. CH3COOCH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Gọi công thức tổng quát của este A là RCOOR’

Phương trình phản ứng:

RCOOR’ + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOONa + R’OH

Theo đề bài:  \( \frac{{{M}_{RCOONa}}}{{{M}_{RCOOR’}}}=\frac{{{M}_{R}}+67}{{{M}_{R}}+44+{{M}_{R’}}}=\frac{41}{37}>1 \)

 \( \Rightarrow {{M}_{R’}}<23\Rightarrow  \)R’ chỉ có thể là CH3– (MR’ = 15) \( \Rightarrow {{M}_{R}}=15 \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU