Thủy phân este A no đơn chức mạch hở bằng dung dịch NaOH thu được 1 muối hữu cơ có khối lượng bằng 41/37 khối lượng của A. CTCT thu gọn của A

Thủy phân este A no đơn chức mạch hở bằng dung dịch NaOH thu được 1 muối hữu cơ có khối lượng bằng 41/37 khối lượng của A. CTCT thu gọn của A là:

A. HCOOCH3

B. HCOOCH=CH2

C. CH3COOC2H5            

D. CH3COOCH3

Đáp án D.

Gọi công thức tổng quát của este A là RCOOR’

Phương trình phản ứng:

RCOOR’ + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOONa + R’OH

Theo đề bài:  \( \frac{{{M}_{RCOONa}}}{{{M}_{RCOOR’}}}=\frac{{{M}_{R}}+67}{{{M}_{R}}+44+{{M}_{R’}}}=\frac{41}{37}>1 \)

 \( \Rightarrow {{M}_{R’}}<23\Rightarrow  \)R’ chỉ có thể là CH3– (MR’ = 15) \( \Rightarrow {{M}_{R}}=15 \)

Các bài toán tương tự!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời