Thủy phân 4,4 gam este đơn chức A bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ) thì thu được 3,4 gam muối hữu cơ B. CTCT thu gọn của A là

Thủy phân 4,4 gam este đơn chức A bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ) thì thu được 3,4 gam muối hữu cơ B. CTCT thu gọn của A là:

A. HCOOC3H7

B. HCOOC2H5

C. CH3COOC2H5            

D. C2H5COOCH3

Đáp án A.

Ta có: nNaOH = 0,2.0,25 = 0,05 mol

Gọi công thức tổng quát của este đơn chức A là RCOOR’.

Phương trình phản ứng:

RCOOR’ + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOONa + R’OH

  0,05          0,05                 0,05

Ta có:  \( {{\text{M}}_{RCOONa}}=\frac{3,4}{0,05}=68 \) \( \Rightarrow {{M}_{R}}+67=68\Rightarrow {{M}_{R}}=1 \) (H-)

 \( \Rightarrow {{M}_{R’}}+45=88\Rightarrow {{M}_{R’}}=43 \) (C3H7-)

.CTCT của este là HCOOC3H7

Các bài toán tương tự!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời