Thủy phân 4,4 gam este đơn chức A bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ) thì thu được 3,4 gam muối hữu cơ B. CTCT thu gọn của A là:

A. HCOOC3H7

B. HCOOC2H5

C. CH3COOC2H5            

D. C2H5COOCH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có: nNaOH = 0,2.0,25 = 0,05 mol

Gọi công thức tổng quát của este đơn chức A là RCOOR’.

Phương trình phản ứng:

RCOOR’ + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOONa + R’OH

  0,05          0,05                 0,05

Ta có:  \( {{\text{M}}_{RCOONa}}=\frac{3,4}{0,05}=68 \) \( \Rightarrow {{M}_{R}}+67=68\Rightarrow {{M}_{R}}=1 \) (H-)

 \( \Rightarrow {{M}_{R’}}+45=88\Rightarrow {{M}_{R’}}=43 \) (C3H7-)

.CTCT của este là HCOOC3H7

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán tương tự!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU