Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2


Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Giá trị nào sau đây của mmax là đúng?

A. 92,49

B. 84,26                           

C. 88,32                           

D. 98,84

Đáp án A.

Tại  \( {{n}_{Ba{{(OH)}_{2}}}}=0,03\text{ }mol\Rightarrow {{n}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}=0,03\text{ }mol  \)

Tại  \( {{n}_{Ba{{(OH)}_{2}}}}=0,43\text{ }mol\Rightarrow {{n}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}+4{{n}_{A{{l}_{2}}{{(S{{O}_{4}})}_{3}}}}=0,43 \) \( \Rightarrow {{n}_{A{{l}_{2}}{{(S{{O}_{4}})}_{3}}}}=0,1\text{ }mol \)

Vậy  \( {{m}_{\downarrow \max }}={{m}_{BaS{{O}_{4}}}}+{{m}_{Al{{(OH)}_{3}}}}=0,33.233+0,2.78=92,49\text{ }(g) \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
MENU