Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

(KB – 2008) Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

A. metyl fomiat

B. Etyl axetat

C. Propyl axetat               

D. Metyl axetat

Đáp án A.

Gọi công thức phân tử của este no, đơn chức là CnH2nO2.

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n}}{{O}_{2}}+\frac{3n-2}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{O}}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O  \)

Theo đề bài, ta có:  \( \frac{3n-2}{2}=n  \)

 \( \Rightarrow  \) CTPT của este no, đơn chức là C2H4O2

 \( \Rightarrow  \) CTCT là HCOOCH3: metyl fomiat

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời