(KB – 2008) Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

A. metyl fomiat

B. Etyl axetat

C. Propyl axetat               

D. Metyl axetat

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Gọi công thức phân tử của este no, đơn chức là CnH2nO2.

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n}}{{O}_{2}}+\frac{3n-2}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{O}}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O  \)

Theo đề bài, ta có:  \( \frac{3n-2}{2}=n  \)

 \( \Rightarrow  \) CTPT của este no, đơn chức là C2H4O2

 \( \Rightarrow  \) CTCT là HCOOCH3: metyl fomiat

 

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!


error: Content is protected !!
MENU