Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O

(CĐ – 2010) Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là:

A. CH3COOCHvà 6,7

B. HCOOC2H5 và 9,5

C. HCOOCH3 và 6,7

D. (HCOO)2C2H4 và 6,6

Đáp án C.

Ta có:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,25\text{ m}ol  \);  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,25\text{ }mol  \)  \( \Rightarrow  \)X, Y là 2 este no, đơn chức RO2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:  \( m=\frac{5,6}{22,4}.44+4,5-\frac{6,16}{22,4}.32=6,7\text{ }g  \)

Áp dụng bảo toàn nguyên tố oxi:  \( {{n}_{este}}=0,25+\frac{1}{2}.0,25-0,275=0,1\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow  \) Số nguyên tử  \( \bar{C}=2,5 \)

 \( \Rightarrow  \) X: C2H4O2  \( \Rightarrow  \) CTCT: HCOOCH3; Y : C3H6O2  \( \Rightarrow  \) CTCT: CH3COOCH3.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời