(CĐ – 2010) Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là:

A. CH3COOCHvà 6,7

B. HCOOC2H5 và 9,5

C. HCOOCH3 và 6,7

D. (HCOO)2C2H4 và 6,6

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,25\text{ m}ol  \);  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,25\text{ }mol  \)  \( \Rightarrow  \)X, Y là 2 este no, đơn chức RO2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:  \( m=\frac{5,6}{22,4}.44+4,5-\frac{6,16}{22,4}.32=6,7\text{ }g  \)

Áp dụng bảo toàn nguyên tố oxi:  \( {{n}_{este}}=0,25+\frac{1}{2}.0,25-0,275=0,1\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow  \) Số nguyên tử  \( \bar{C}=2,5 \)

 \( \Rightarrow  \) X: C2H4O2  \( \Rightarrow  \) CTCT: HCOOCH3; Y : C3H6O2  \( \Rightarrow  \) CTCT: CH3COOCH3.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU