(KB – 2011) Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:

A. 25%

B. 27,92%                        

C. 72,08%                        

D. 75%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

\(\left. \begin{align}  & Vinyl\text{ }axetat:C{{H}_{3}}COOCH=C{{H}_{2}} \\  &Metyl\text{ }axetat:C{{H}_{3}}COOC{{H}_{3}} \\  & Etyl\text{ }fomat:HCOO{{C}_{2}}{{H}_{5}} \\ \end{align} \right\}\)

\(\Rightarrow \) Công thức chung của 3 este là CxH6O2.

Ta có:  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,12\text{ }mol  \)

Phản ứng đốt cháy:

CxH6O2  \( \xrightarrow{+{{O}_{2}}} \)xCO2 + 3H2O

0,04                      0,04x        0,12

Ta có:  \( {{M}_{X}}=\frac{3,08}{0,04}=77 \) \( \Rightarrow 12x+38=77\Rightarrow x=3,25 \)

Vậy:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,04x=0,04.3,25=0,13\text{ }mol  \)

+ Trong hỗn hợp trên, CH3COOCH3 và HCOOC2H5 trong cấu tạo có 1 liên kết  \( \pi \)  (giống anken) còn CH3COOCH=CH2 trong cấu tạo có 2 liên kết  \( \pi \)  (giống ankin)  \( \Rightarrow \)  đốt cháy hỗn hợp 3 chất trên ta được:

 \( {{n}_{vinyl\text{ }axetat}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,01\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow \text{% }{{n}_{vinyl\text{ }axetat}}=\frac{0,01}{0,04}.100\text{ %}=25 \text{%} \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU