Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là

(KB – 2011) Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:

A. 25%

B. 27,92%                        

C. 72,08%                        

D. 75%

Đáp án A.

\(\left. \begin{align}  & Vinyl\text{ }axetat:C{{H}_{3}}COOCH=C{{H}_{2}} \\  &Metyl\text{ }axetat:C{{H}_{3}}COOC{{H}_{3}} \\  & Etyl\text{ }fomat:HCOO{{C}_{2}}{{H}_{5}} \\ \end{align} \right\}\)

\(\Rightarrow \) Công thức chung của 3 este là CxH6O2.

Ta có:  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,12\text{ }mol  \)

Phản ứng đốt cháy:

CxH6O2  \( \xrightarrow{+{{O}_{2}}} \)xCO2 + 3H2O

0,04                      0,04x        0,12

Ta có:  \( {{M}_{X}}=\frac{3,08}{0,04}=77 \) \( \Rightarrow 12x+38=77\Rightarrow x=3,25 \)

Vậy:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,04x=0,04.3,25=0,13\text{ }mol  \)

+ Trong hỗn hợp trên, CH3COOCH3 và HCOOC2H5 trong cấu tạo có 1 liên kết  \( \pi \)  (giống anken) còn CH3COOCH=CH2 trong cấu tạo có 2 liên kết  \( \pi \)  (giống ankin)  \( \Rightarrow \)  đốt cháy hỗn hợp 3 chất trên ta được:

 \( {{n}_{vinyl\text{ }axetat}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,01\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow \text{% }{{n}_{vinyl\text{ }axetat}}=\frac{0,01}{0,04}.100\text{ %}=25 \text{%} \)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời