Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít O2 (đktc), thu được 6,38 gam CO2

(KB – 2009) Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít O2 (đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là:

A. C2H4O2 và C3H6O2

B. C3H4O2 và C4H6O2

C. C3H6O2 và C4H8O2     

D. C2H4O2 và C5H10O2.

Đáp án C.

Ta có:  \( {{n}_{{{O}_{2}}}}=\frac{3,976}{22,4}=0,1775\text{ }mo\operatorname{l} \);  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=\frac{6,38}{44}=0,145\text{ m}ol  \)

Phương trình phản ứng cháy:

 \( {{C}_{{\bar{n}}}}{{H}_{2\bar{n}}}{{O}_{2}}+\frac{3\bar{n}-2}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}\bar{n}C{{O}_{2}}+\bar{n}{{H}_{2}}O  \)

                        \( \frac{3\bar{n}-2}{2} \)                    \( \bar{n} \)

                         0,1775                   0,145

\(\Rightarrow \frac{3\bar{n}-2}{2}.0,145=\bar{n}.0,1775\)\(\Rightarrow \bar{n}=3,625\)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời