(KB – 2009) Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít O2 (đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là:

A. C2H4O2 và C3H6O2

B. C3H4O2 và C4H6O2

C. C3H6O2 và C4H8O2     

D. C2H4O2 và C5H10O2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có:  \( {{n}_{{{O}_{2}}}}=\frac{3,976}{22,4}=0,1775\text{ }mo\operatorname{l} \);  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=\frac{6,38}{44}=0,145\text{ m}ol  \)

Phương trình phản ứng cháy:

 \( {{C}_{{\bar{n}}}}{{H}_{2\bar{n}}}{{O}_{2}}+\frac{3\bar{n}-2}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}\bar{n}C{{O}_{2}}+\bar{n}{{H}_{2}}O  \)

                        \( \frac{3\bar{n}-2}{2} \)                    \( \bar{n} \)

                         0,1775                   0,145

\(\Rightarrow \frac{3\bar{n}-2}{2}.0,145=\bar{n}.0,1775\)\(\Rightarrow \bar{n}=3,625\)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU