Hỗn hợp X gồm axit propionic và etyl propionat. Cho 17,6 gam X tác dụng với dung dịch KOH thì thấy vừa hết 200 ml dung dịch KOH 1M. Cho 17,6 gam X tác dụng với dung dịch KHCO3 dư thu được V lít khí (đktc)

Hỗn hợp X gồm axit propionic và etyl propionat. Cho 17,6 gam X tác dụng với dung dịch KOH thì thấy vừa hết 200 ml dung dịch KOH 1M. Cho 17,6 gam X tác dụng với dung dịch KHCO3 dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 0,224

B. 2,24

C. 1,12                             

D. 0,112

Đáp án B.

Gọi số mol của C2H5COOH và C2H5COOC2H5 lần lượt là x và y.

 \( \Rightarrow {{m}_{X}}=74x+102y=17,6g  \) (1)

Và  \( {{n}_{KOH}}=x+y=0,2\text{ }mol  \) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: x = y = 0,1 mol

 \( \Rightarrow {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{axit}}=0,1\text{ }mol  \) \( \Rightarrow V=2,24\text{ }\text{(lít)} \)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời