Hỗn hợp X gồm axit propionic và etyl propionat. Cho 17,6 gam X tác dụng với dung dịch KOH thì thấy vừa hết 200 ml dung dịch KOH 1M. Cho 17,6 gam X tác dụng với dung dịch KHCO3 dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 0,224

B. 2,24

C. 1,12                             

D. 0,112

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Gọi số mol của C2H5COOH và C2H5COOC2H5 lần lượt là x và y.

 \( \Rightarrow {{m}_{X}}=74x+102y=17,6g  \) (1)

Và  \( {{n}_{KOH}}=x+y=0,2\text{ }mol  \) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: x = y = 0,1 mol

 \( \Rightarrow {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{axit}}=0,1\text{ }mol  \) \( \Rightarrow V=2,24\text{ }\text{(lít)} \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU