Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam

Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Giá trị của V là

A. 19,04 lít

B. 17,36 lít

C. 15,12 lít

D. 19,60 lít

Đáp án B.

nNaOH = nCOO = 0,2 mol

vì các chất trong X đều có 1 liên kết  \( \pi  \)  \( \Rightarrow  \) Đốt cháy:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}} \)

m bình tăng = mCO2 + mH2O = 40,3 gam

 \( \Rightarrow {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,65\text{ }mol  \)

Bảo toàn nguyên tố (O):  \( 2{{n}_{COO}}+2{{n}_{{{O}_{2}}}}=2{{n}_{C{{O}_{2}}}}+{{n}_{{{H}_{2}}O}} \)

\(\Rightarrow {{n}_{{{O}_{2}}}}=0,775\text{ }mol\Rightarrow {{V}_{{{O}_{2}}}}=17,36\text{ }\text{(lít)}\)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời