Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Giá trị của V là

A. 19,04 lít

B. 17,36 lít

C. 15,12 lít

D. 19,60 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

nNaOH = nCOO = 0,2 mol

vì các chất trong X đều có 1 liên kết  \( \pi  \)  \( \Rightarrow  \) Đốt cháy:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}} \)

bình tăng = mCO2 + mH2O = 40,3 gam

 \( \Rightarrow {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,65\text{ }mol  \)

Bảo toàn nguyên tố (O):  \( 2{{n}_{COO}}+2{{n}_{{{O}_{2}}}}=2{{n}_{C{{O}_{2}}}}+{{n}_{{{H}_{2}}O}} \)

\(\Rightarrow {{n}_{{{O}_{2}}}}=0,775\text{ }mol\Rightarrow {{V}_{{{O}_{2}}}}=17,36\text{ }\text{(lít)}\)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU