Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C = C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là

A. 34,01%

B. 38,76%

C. 29,25%                        

D. 34,69%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Thứ nhất, có 0,04 mol H2 nên số mol ancol = 0,08 mol

Khối lượng ancol là: 2,48 + 0,04.2 = 2,56 g

 \( {{M}_{ancol}}=\frac{2,56}{0,08}=32\text{ }\left( C{{H}_{3}}OH \right) \)

Ta có thể suy ra thêm:

Trong 5,88 gam (0,08 mol) hỗn hợp có 0,08 mol O (vì có 2O trong tất cả các este đơn chất)

 \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,22\text{ }mol\Rightarrow {{n}_{H}}=0,44\text{ }mol  \)

Bảo toàn khối lượng được:  \( {{n}_{C}}=0,24\text{ }mol  \)

Số C trung bình:  \( \overline{C}=3 \) nên nhất định phải có 1 chất là C2H4O2, chất đồng đẳng là C3H6O3, chất còn lại là este của C4H6O2 và metanol nên là C5H8O2.

Lập hệ 3 phương trình:

\( \left\{ \begin{align}& x+y+z=0,08 \\ & (2.14+32)x+(3.14+32)y+(5.14+32)z=5,88 \\ & 2x+3y+5z=0,24 \\ \end{align} \right. \)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & x=0,04\text{ }mol \\ & y=0,02\text{ }mol \\  & z=0,02\text{ }mol \\ \end{align} \right. \)

 \( \Rightarrow \text{%}{{m}_{{{C}_{5}}{{H}_{8}}{{O}_{2}}}}=34,01\text{%} \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU