Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C = C trong phân tử)

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C = C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là

A. 34,01%

B. 38,76%

C. 29,25%                        

D. 34,69%

Đáp án A.

Thứ nhất, có 0,04 mol H2 nên số mol ancol = 0,08 mol

Khối lượng ancol là: 2,48 + 0,04.2 = 2,56 g

 \( {{M}_{ancol}}=\frac{2,56}{0,08}=32\text{ }\left( C{{H}_{3}}OH \right) \)

Ta có thể suy ra thêm:

Trong 5,88 gam (0,08 mol) hỗn hợp có 0,08 mol O (vì có 2O trong tất cả các este đơn chất)

 \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,22\text{ }mol\Rightarrow {{n}_{H}}=0,44\text{ }mol  \)

Bảo toàn khối lượng được:  \( {{n}_{C}}=0,24\text{ }mol  \)

Số C trung bình:  \( \overline{C}=3 \) nên nhất định phải có 1 chất là C2H4O2, chất đồng đẳng là C3H6O3, chất còn lại là este của C4H6O2 và metanol nên là C5H8O2.

Lập hệ 3 phương trình:

\( \left\{ \begin{align}& x+y+z=0,08 \\ & (2.14+32)x+(3.14+32)y+(5.14+32)z=5,88 \\ & 2x+3y+5z=0,24 \\ \end{align} \right. \)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & x=0,04\text{ }mol \\ & y=0,02\text{ }mol \\  & z=0,02\text{ }mol \\ \end{align} \right. \)

 \( \Rightarrow \text{%}{{m}_{{{C}_{5}}{{H}_{8}}{{O}_{2}}}}=34,01\text{%} \)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời