Hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ đều no, mạch hở gồm RCOOH, R1(OH)2 và (R2COO)2R1. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng vừa đủ 1,14 mol O2, thu được CO2 và 17,28 gam H2 Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X cần dùng 320 ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được etylenglicol và m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 17,04

B. 14,24                           

C. 18,02                           

D. 16,68

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Gọi  \( \left\{ \begin{align}& RCOOH:a\text{ }mol \\  & {{R}_{1}}{{(OH)}_{2}}:b\text{ }mol \\  & {{({{R}_{2}}COO)}_{2}}{{R}_{1}}:c\text{ }mol \\ \end{align} \right. \) \( \to \left\{ \begin{align} & a+b+c=0,2 \\  & a+2c=0,16 \\ \end{align} \right. \)

 \( \xrightarrow{BTNT:O}2a+2b+4c=2{{n}_{C{{O}_{2}}}}-1,32 \)

 \( \Rightarrow {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,82+b  \)

Mà  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=-b+c\Rightarrow 2b-c=0,14 \)

Giải hệ ta tìm được: \( \left\{ \begin{align} & a=0,04 \\ & b=0,1 \\  & c=0,06 \\ \end{align} \right. \)

Xét phản ứng đốt cháy:  \( \xrightarrow{BTKL}m=21,28\text{ }(g) \)

\(\xrightarrow{BTKL}m={{m}_{X}}+{{m}_{NaOH}}-{{m}_{{{C}_{2}}{{H}_{4}}{{(OH)}_{2}}}}-{{m}_{{{H}_{2}}O}}=17,04\text{ }(g)\) với  \( \left\{ \begin{align}& {{n}_{{{C}_{2}}{{H}_{4}}{{(OH)}_{2}}}}=b+c=0,16\text{ }mol \\  & {{n}_{{{H}_{2}}O}}=a=0,04\text{ }mol \\ \end{align} \right. \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU