Hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ đều no, mạch hở gồm RCOOH, R1(OH)2 và (R2COO)2R1. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng vừa đủ 1,14 mol O2, thu được CO2 và 17,28 gam H2 Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X cần dùng 320 ml dung dịch NaOH 0,5M

Hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ đều no, mạch hở gồm RCOOH, R1(OH)2 và (R2COO)2R1. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng vừa đủ 1,14 mol O2, thu được CO2 và 17,28 gam H2 Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X cần dùng 320 ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được etylenglicol và m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 17,04

B. 14,24                           

C. 18,02                           

D. 16,68

Đáp án A.

Gọi  \( \left\{ \begin{align}& RCOOH:a\text{ }mol \\  & {{R}_{1}}{{(OH)}_{2}}:b\text{ }mol \\  & {{({{R}_{2}}COO)}_{2}}{{R}_{1}}:c\text{ }mol \\ \end{align} \right. \) \( \to \left\{ \begin{align} & a+b+c=0,2 \\  & a+2c=0,16 \\ \end{align} \right. \)

 \( \xrightarrow{BTNT:O}2a+2b+4c=2{{n}_{C{{O}_{2}}}}-1,32 \)

 \( \Rightarrow {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,82+b  \)

Mà  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=-b+c\Rightarrow 2b-c=0,14 \)

Giải hệ ta tìm được: \( \left\{ \begin{align} & a=0,04 \\ & b=0,1 \\  & c=0,06 \\ \end{align} \right. \)

Xét phản ứng đốt cháy:  \( \xrightarrow{BTKL}m=21,28\text{ }(g) \)

\(\xrightarrow{BTKL}m={{m}_{X}}+{{m}_{NaOH}}-{{m}_{{{C}_{2}}{{H}_{4}}{{(OH)}_{2}}}}-{{m}_{{{H}_{2}}O}}=17,04\text{ }(g)\) với  \( \left\{ \begin{align}& {{n}_{{{C}_{2}}{{H}_{4}}{{(OH)}_{2}}}}=b+c=0,16\text{ }mol \\  & {{n}_{{{H}_{2}}O}}=a=0,04\text{ }mol \\ \end{align} \right. \)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời