Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước, thu được 0,15 mol khí H2 và dung dịch X. Sục 0,32 mol khí CO2 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và kết tủa Z. Chia dung dịch Y làm 2 phần bằng nhau


Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước, thu được 0,15 mol khí H2 và dung dịch X. Sục 0,32 mol khí CO2 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và kết tủa Z. Chia dung dịch Y làm 2 phần bằng nhau.

+ Cho từ từ phần 1 vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thấy thoát ra 0,075 mol khí CO2

+ Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,6M vào phần 2, thấy thoát ra 0,06 mol khí CO2

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 20,92

B. 30,68

C. 25,88                           

D. 28,28

Đáp án C.

Xét phần 1: \(\left\{ \begin{align}& {{n}_{HCO_{3}^{-}}}+{{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,075 \\ & {{n}_{HCO_{3}^{-}}}+2{{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{{{H}^{+}}}}=0,12 \\ \end{align} \right.\) \(\Rightarrow \left\{ \begin{align}& {{n}_{HCO_{3}^{-}}}=0,03\text{ }mol \\ & {{n}_{CO_{3}^{2-}}}=0,045\text{ }mol \\ \end{align} \right.\xrightarrow{{}}\frac{{{n}_{HCO_{3}^{-}}}}{{{n}_{CO_{3}^{2-}}}}=\frac{2}{3}\) (tỉ lệ mol phản ứng)

Xét phần 2: \( {{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{{{H}^{+}}}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,06\text{ }mol \) \( \Rightarrow {{n}_{HCO_{3}^{-}}}=0,04\text{ }mol \)

 \( \xrightarrow{BTDT(Y)}{{n}_{N{{a}^{+}}}}={{n}_{HCO_{3}^{-}}}+2{{n}_{CO_{3}^{2-}}}=0,32\text{ }mol  \)

\(\xrightarrow{BTNT:C}{{n}_{BaC{{O}_{3}}}}={{n}_{B{{a}^{2+}}}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{HCO_{3}^{-}}}-{{n}_{CO_{3}^{2-}}}=0,12\text{ }mol\)

 \(\xrightarrow{BT:e}{{n}_{O}}=\frac{{{n}_{Na}}+2{{n}_{Ba}}-2{{n}_{{{H}_{2}}}}}{2}=0,13\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow m={{m}_{Na}}+{{m}_{Ba}}+{{\text{m}}_{O}}=25,88\text{ }(g) \)

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
MENU