Hoà tan 7,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 22,47 gam muối và 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N2 có tỉ khối so với H2 bằng 14,5


Hoà tan 7,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 22,47 gam muối và 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N2 có tỉ khối so với H2 bằng 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X thu được kết tủa Y, lấy Y nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 9,6 gam chất rắn. Mặt khác nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Giá trị gần nhất của m là

A. 85

B. 64

C. 58                                

D. 52

Đáp án B.

Ta có: \(\left\{ \begin{align} & {{n}_{NO}}=0,01\text{ }mol \\  & {{n}_{{{N}_{2}}}}=0,01\text{ }mol \\ \end{align} \right.\)

\(\xrightarrow{BTKL}{{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,18\text{ }mol\)

\(\xrightarrow{BTNT:H}{{n}_{NH_{4}^{+}}}=0,01\text{ }mol\)

\(\xrightarrow{BTNT:N}{{n}_{NO_{3}^{-}(X)}}=0,01\text{ }mol\)

Dung dịch X chứa Mg2+ (x), Fe2+ (y), Fe3+ (z),  \( NH_{4}^{+} \) (0,01), Na+ (0,05),  \( NO_{3}^{-} \) (0,01), Cl (0,4).

Ta có: \( \left\{ \begin{align}& \xrightarrow{BTDT}2x+2y+3z=0,35 \\ & 24x+56y+56z=6,32 \\ & 40x+80y+80z=9,6 \\ \end{align} \right. \) \( \Rightarrow \left\{ \begin{align}& x=0,1 \\ & y=0,06 \\ & z=0,01 \\ \end{align} \right. \)

Khi cho X tác dụng với AgNO3 dư thì kết tủa gồm  \( \left\{ \begin{align}& AgCl:0,4\text{ }mol \\  & Ag:0,06\text{ }mol \\ \end{align} \right.\Rightarrow m=63,88\text{ }(g) \)

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
MENU