Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa

(CĐ – 2011) Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thủy phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là:

A. 43,24%

B. 53,33%

C. 37,21%                        

D. 36,36%

Đáp án D.

Theo giả thiết đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa chứng tỏ  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}<2{{n}_{Ca{{(OH)}_{2}}}}=0,44 \)

Vì 2CO2 + Ca(OH)2  \( \to  \) Ca(HCO3)2

Vậy số nguyên tử C trong X  \( <\frac{0,44}{0,1}=4,4 \)

+ Thủy phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau chứng tỏ X là HCOOCH3 hoặc CH3COOC2H5. Vì X không phản ứng tráng bạc \( \Rightarrow \)  X phải là CH3COOC2H5.

 \( \Rightarrow \text{% }{{m}_{O}}=\frac{32}{88}.100\text{ %}=36,36\text{ %}\)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời