(CĐ – 2011) Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thủy phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là:

A. 43,24%

B. 53,33%

C. 37,21%                        

D. 36,36%

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Theo giả thiết đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa chứng tỏ  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}<2{{n}_{Ca{{(OH)}_{2}}}}=0,44 \)

Vì 2CO2 + Ca(OH)2  \( \to  \) Ca(HCO3)2

Vậy số nguyên tử C trong X  \( <\frac{0,44}{0,1}=4,4 \)

+ Thủy phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau chứng tỏ X là HCOOCH3 hoặc CH3COOC2H5. Vì X không phản ứng tráng bạc \( \Rightarrow \)  X phải là CH3COOC2H5.

 \( \Rightarrow \text{% }{{m}_{O}}=\frac{32}{88}.100\text{ %}=36,36\text{ %}\)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU