Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

(CĐ – 2007) Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 2

B. 5

C. 3                                   

D. 4

Đáp án D.

Ta có: MX = 3,125.32 = 100

Este X không no mạch hở  \( \xrightarrow{+NaOH} \) 1 muối + 1 anđehit

 \( \Rightarrow  \)CTCT của X có dạng RCOOCH=CH-R’

 \( \Rightarrow {{M}_{R}}+70+{{M}_{R’}}=100\Leftrightarrow {{M}_{R}}+{{M}_{R’}}=30 \)

Bảng trị số:

MR

1 (H-)

15 (CH3-)

23 (C2H3-)

29 (C2H5-)

MR’

29 (C2H5-)

15 (CH3-)

3 (không có)

1 (H-)

Suy ra có 4 chất hữu cơ thỏa mãn là: HCOOCH=CH-CH2-CH3; HCOOCH=C(CH3)-CH3, CH3COOCH=CH-CH3; C2H5COOCH=CH2.

..

Các bài toán tương tự!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời