(CĐ – 2007) Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 2

B. 5

C. 3                                   

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Ta có: MX = 3,125.32 = 100

Este X không no mạch hở  \( \xrightarrow{+NaOH} \) 1 muối + 1 anđehit

 \( \Rightarrow  \)CTCT của X có dạng RCOOCH=CH-R’

 \( \Rightarrow {{M}_{R}}+70+{{M}_{R’}}=100\Leftrightarrow {{M}_{R}}+{{M}_{R’}}=30 \)

Bảng trị số:

MR

1 (H-)

15 (CH3-)

23 (C2H3-)

29 (C2H5-)

MR’

29 (C2H5-)

15 (CH3-)

3 (không có)

1 (H-)

Suy ra có 4 chất hữu cơ thỏa mãn là: HCOOCH=CH-CH2-CH3; HCOOCH=C(CH3)-CH3, CH3COOCH=CH-CH3; C2H5COOCH=CH2.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU