(CĐ – 2008) Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH2=CHCH2COOCH3

B. CH2=CHCOOCH2CH3

C. CH3COOCH=CHCH3

D. CH3CH2COOCH=CH2

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Ta có: MX = 6,25.16 = 100  \( \Rightarrow {{n}_{X}}=\frac{20}{100}=0,2\text{ }mol  \)

nKOH = 0,3.1 = 0,3 mol

Gọi công thức tổng quát của X là RCOOR’.

RCOOR’ + KOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOOK + R’OH

  0,2              0,2                 0,2                            (mol)

Theo phương trình phản ứng: nKOH phản ứng = nX = 0,2 mol

 \( \Rightarrow  \)nKOH dư = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

Vậy m chất rắn = mRCOOK + mKOH dư\( \Rightarrow \) mRCOOK = 28 – 0,1.56 = 22,4 gam

 \( \Rightarrow {{M}_{RCOOK}}=\frac{22,4}{0,2}=112\Rightarrow {{M}_{R}}=29 \) (C2H5-)

Mặt khác: MX = 100  \( \Rightarrow {{M}_{R’}}=100-(29+44)=27 \) (C2H3-)

 \( \Rightarrow  \) CTCT của este X là CH3CH2COOCH=CH2.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU