Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X

(CĐ – 2008) Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH2=CHCH2COOCH3

B. CH2=CHCOOCH2CH3

C. CH3COOCH=CHCH3

D. CH3CH2COOCH=CH2

Đáp án D.

Ta có: MX = 6,25.16 = 100  \( \Rightarrow {{n}_{X}}=\frac{20}{100}=0,2\text{ }mol  \)

nKOH = 0,3.1 = 0,3 mol

Gọi công thức tổng quát của X là RCOOR’.

RCOOR’ + KOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOOK + R’OH

  0,2              0,2                 0,2                            (mol)

Theo phương trình phản ứng: nKOH phản ứng = nX = 0,2 mol

 \( \Rightarrow  \)nKOH dư = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

Vậy m chất rắn = mRCOOK + mKOH dư\( \Rightarrow \) mRCOOK = 28 – 0,1.56 = 22,4 gam

 \( \Rightarrow {{M}_{RCOOK}}=\frac{22,4}{0,2}=112\Rightarrow {{M}_{R}}=29 \) (C2H5-)

Mặt khác: MX = 100  \( \Rightarrow {{M}_{R’}}=100-(29+44)=27 \) (C2H3-)

 \( \Rightarrow  \) CTCT của este X là CH3CH2COOCH=CH2.

Các bài toán tương tự!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời