Đun nóng hỗn hợp gồm chất vô cơ X (CH4ON2) và chất hữu cơ (C2H10O3N2) với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được hỗn hợp khí X gồm hai khí và dung dịch T gồm hai chất tan

Đun nóng hỗn hợp gồm chất vô cơ X (CH4ON2) và chất hữu cơ (C2H10O3N2) với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được hỗn hợp khí X gồm hai khí và dung dịch T gồm hai chất tan. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Chất Y không tác dụng được với dung dịch axit HCl

B. Chất X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 cho kết tủa màu nâu đỏ

C. Hai chất tan trong dung dịch T là Na2CO3 và NaOH dư

D. Hai khí trong Z là amoniac và metylamin có số mol bằng nhau

Đáp án C.

\( \left\{ \begin{align} & X:{{(N{{H}_{2}})}_{2}}CO \\ & Y:N{{H}_{4}}-C{{O}_{3}}-N{{H}_{3}}C{{H}_{3}} \\ \end{align} \right.\xrightarrow{+NaOH} \) \( \left\{ \begin{align}& N{{H}_{3}} \\ & C{{H}_{3}}N{{H}_{2}} \\ \end{align} \right.\)  \( +T\left \{ \begin{align}& NaOH \\ & N{{a}_{2}}C{{O}_{3}} \\ \end{align} \right. \)

A. Sai, Chất Y tác dụng được với HCl

B. Sai, X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo kết tủa màu trắng

D. Sai, số mol của NH3 lớn hơn số mol của CH3NH2.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời