Đun nóng hỗn hợp gồm chất vô cơ X (CH4ON2) và chất hữu cơ (C2H10O3N2) với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được hỗn hợp khí X gồm hai khí và dung dịch T gồm hai chất tan. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Chất Y không tác dụng được với dung dịch axit HCl

B. Chất X tác dụng với dung dịch Ba(OH)cho kết tủa màu nâu đỏ

C. Hai chất tan trong dung dịch T là Na2CO3 và NaOH dư

D. Hai khí trong Z là amoniac và metylamin có số mol bằng nhau

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

\( \left\{ \begin{align} & X:{{(N{{H}_{2}})}_{2}}CO \\ & Y:N{{H}_{4}}-C{{O}_{3}}-N{{H}_{3}}C{{H}_{3}} \\ \end{align} \right.\xrightarrow{+NaOH} \) \( \left\{ \begin{align}& N{{H}_{3}} \\ & C{{H}_{3}}N{{H}_{2}} \\ \end{align} \right.\)  \( +T\left \{ \begin{align}& NaOH \\ & N{{a}_{2}}C{{O}_{3}} \\ \end{align} \right. \)

A. Sai, Chất Y tác dụng được với HCl

B. Sai, X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo kết tủa màu trắng

D. Sai, số mol của NH3 lớn hơn số mol của CH3NH2.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU