Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X ( phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện)

(KA – 2010) Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X ( phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CObằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 7,20

B. 6,66

C. 8,88                             

D. 10,56

Đáp án C.

Đặt công thức của X là  \( {{C}_{n}}{{H}_{2n-2k}}{{O}_{2}},k\le 1 \)

\({{C}_{n}}{{H}_{2n-2k}}{{O}_{2}}+\frac{3n-k-2}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}nC{{O}_{2}}+(n-k){{H}_{2}}O\)

Ta có: \(n=\frac{6}{7}.\frac{3n-k-2}{2}\)

 \( \Rightarrow 2n=3k+6 \). Vì  \( k\le 1 \) nên n chỉ có thể bằng 3 với k = 0.

Công thức phân tử của X là C3H6O2.

Công thức cấu tạo là RCOOR’. R chỉ có thể là H hoặc CH3.

RCOOR’ + KOH  \( \xrightarrow{{}} \) RCOOK + R’OH

x                   x                     x                              (mol)

Ta có:  \( \left( R+83 \right)x+56\left( 0,14-x \right)=12,88 \) \( \Rightarrow x=\frac{5,04}{R+27} \)

Với R = 1 thì x = 0,18 > 0,14 (loại)

R = 15 thì x = 0,12 (nhận)

 \( \Rightarrow m=0,12.74=8,88\text{ }g  \)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời