(KA – 2010) Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X ( phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CObằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 7,20

B. 6,66

C. 8,88                             

D. 10,56

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Đặt công thức của X là  \( {{C}_{n}}{{H}_{2n-2k}}{{O}_{2}},k\le 1 \)

\({{C}_{n}}{{H}_{2n-2k}}{{O}_{2}}+\frac{3n-k-2}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}nC{{O}_{2}}+(n-k){{H}_{2}}O\)

Ta có: \(n=\frac{6}{7}.\frac{3n-k-2}{2}\)

 \( \Rightarrow 2n=3k+6 \). Vì  \( k\le 1 \) nên n chỉ có thể bằng 3 với k = 0.

Công thức phân tử của X là C3H6O2.

Công thức cấu tạo là RCOOR’. R chỉ có thể là H hoặc CH3.

RCOOR’ + KOH  \( \xrightarrow{{}} \) RCOOK + R’OH

x                   x                     x                              (mol)

Ta có:  \( \left( R+83 \right)x+56\left( 0,14-x \right)=12,88 \) \( \Rightarrow x=\frac{5,04}{R+27} \)

Với R = 1 thì x = 0,18 > 0,14 (loại)

R = 15 thì x = 0,12 (nhận)

 \( \Rightarrow m=0,12.74=8,88\text{ }g  \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU