Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân của nhau cần dùng 0,525 mol O2 và thu được 0,45 mol CO2, 0,45 mol H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 0,2 mol NaOH, rồi cô cạn dung dịch tạo thành còn lại 12,9 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của este có số nguyên tử cacbon trong gốc axit nhỏ hơn trong X là

A. 66,67

B. 50,00                           

C. 33,33                           

D. 60,00

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Bảo toàn nguyên tố (O):  \( {{n}_{O(X)}}=2{{n}_{C{{O}_{2}}}}+{{n}_{{{H}_{2}}O}}-2{{n}_{{{O}_{2}}}}=0,3\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow {{n}_{X}}=\frac{1}{2}{{n}_{O}}=0,15\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow {{n}_{C}}:{{n}_{H}}:{{n}_{O}}=0,45:0,9:0,3=3:6:2 \)

 \( \Rightarrow  \) X là C3H6O2 gồm 2 este: x mol CH3COOCH3 và y mol HCOOC2H5

 \( \Rightarrow  \)nNaOH dư = nNaOH – nX = 0,2 – 0,15 = 0 05 mol

\( {{m}_{\text{rắn}}}={{m}_{C{{H}_{3}}COONa}}+{{m}_{HCOONa}}+{{m}_{NaOH}} \) \( \Rightarrow 82x+68y=12,9-40.0,05 \) (1)

 \( {{n}_{X}}=x+y=0,15 \) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \( \left\{ \begin{align} & x=0,05\text{ }mol \\  & y=0,1\text{ }mol \\ \end{align} \right. \)

 \( \Rightarrow \text{%}{{m}_{HCOO{{C}_{2}}{{H}_{5}}}} = 66,67\text{%} \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU