Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức ta thu được 1,8 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên ta thu được hỗn hợp Y gồm một ancol và axit. Nếu đốt cháy ½ hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được (đktc)

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức ta thu được 1,8 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên ta thu được hỗn hợp Y gồm một ancol và axit. Nếu đốt cháy ½ hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được (đktc) là:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 1,12 lít                         

D. 4,48 lít

Đáp án C.

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố C, ta có:

nC (trong este no, đơn chức) = nC (trong axit + ancol)

 \( \Rightarrow  \)  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}} \) (sinh ra do đốt axit + ancol)  \(={{n}_{C{{O}_{2}}}} \)(sinh ra do đốt este).

Mà khi đốt cháy este no, đơn chức ta luôn có:

 \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}=\frac{1,8}{18}=0,1\text{ }mol  \)

Vậy: đốt  \( \frac{1}{2} \) hỗn hợp Y  \( \Rightarrow {{n}_{C{{O}_{2}}}}=\frac{0,1}{2}=0,05\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow {{V}_{C{{O}_{2}}}}=0,05.22,4=1,12\text{ }(l) \)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời