Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức ta thu được 1,8 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên ta thu được hỗn hợp Y gồm một ancol và axit. Nếu đốt cháy ½ hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được (đktc) là:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 1,12 lít                         

D. 4,48 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố C, ta có:

nC (trong este no, đơn chức) = nC (trong axit + ancol)

 \( \Rightarrow  \)  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}} \) (sinh ra do đốt axit + ancol)  \(={{n}_{C{{O}_{2}}}} \)(sinh ra do đốt este).

Mà khi đốt cháy este no, đơn chức ta luôn có:

 \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}=\frac{1,8}{18}=0,1\text{ }mol  \)

Vậy: đốt  \( \frac{1}{2} \) hỗn hợp Y  \( \Rightarrow {{n}_{C{{O}_{2}}}}=\frac{0,1}{2}=0,05\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow {{V}_{C{{O}_{2}}}}=0,05.22,4=1,12\text{ }(l) \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU