Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức X thu được 13,2 gam CO2 và m gam H2O. Vậy m có giá trị là:

A. 3,6 gam

B. 5,4 gam

C. 7,2 gam                        

D. 2,7 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Do este no, đơn chức nên  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}\Rightarrow {{m}_{{{H}_{2}}O}}=\frac{13,2}{44}.18=5,4\text{ }g  \)

 

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!


error: Content is protected !!
MENU