Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức X thu được 13,2 gam CO2 và m gam H2O. Vậy m có giá trị là

Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức X thu được 13,2 gam CO2 và m gam H2O. Vậy m có giá trị là:

A. 3,6 gam

B. 5,4 gam

C. 7,2 gam                        

D. 2,7 gam

Đáp án B.

Do este no, đơn chức nên  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}\Rightarrow {{m}_{{{H}_{2}}O}}=\frac{13,2}{44}.18=5,4\text{ }g  \)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời