Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước. Biết rằng X tráng gương được. CTCT của X là

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước. Biết rằng X tráng gương được. CTCT của X là:

A. HCOOC2H5

B. HCOOCH3

C. CH3COOC2H5            

D. CH3COOCH3

Đáp án A.

Ta có:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=\frac{13,2}{44}=0,3\text{ }mol  \);  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=\frac{5,4}{18}=0,3\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow  \) X là este no đơn chức, mạch hở có CTTQ: CnH2nO2.

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n}}{{O}_{2}}+\frac{3n-2}{2}{{O}_{2}}\to nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O  \)

(14n + 32)g                   n mol

7,4 g                              0,3 mol

Ta có tỉ lệ:  \( \frac{14n+32}{7,4}=\frac{n}{0,3}\Rightarrow n=3 \)

Vậy CTPT của X là C3H6O2.

Vì X tham gia tráng gương  \( \Rightarrow  \) X có CTCT HCOOC2H5

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời