Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước. Biết rằng X tráng gương được. CTCT của X là:

A. HCOOC2H5

B. HCOOCH3

C. CH3COOC2H5            

D. CH3COOCH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=\frac{13,2}{44}=0,3\text{ }mol  \);  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=\frac{5,4}{18}=0,3\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow  \) X là este no đơn chức, mạch hở có CTTQ: CnH2nO2.

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n}}{{O}_{2}}+\frac{3n-2}{2}{{O}_{2}}\to nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O  \)

(14n + 32)g                   n mol

7,4 g                              0,3 mol

Ta có tỉ lệ:  \( \frac{14n+32}{7,4}=\frac{n}{0,3}\Rightarrow n=3 \)

Vậy CTPT của X là C3H6O2.

Vì X tham gia tráng gương  \( \Rightarrow  \) X có CTCT HCOOC2H5

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU