Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este A thu được 2,64 gam CO2 và 1,08 gam H2O. CTPT của A là:

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C3H4O2                        

D. C4H8O2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=\frac{2,64}{44}=0,06\text{ }mol  \);  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=\frac{1,08}{18}=0,06\text{ }mol  \)

Ta thấy:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}} \) \( \Rightarrow \)  A là este no, đơn chức, mạch hở.

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n}}{{O}_{2}}\xrightarrow{+{{O}_{2}}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O  \)

 \( \frac{0,06}{n} \)                            0,06

 \( \Rightarrow \frac{0,06}{n}\left( 14m+32 \right)=1,48\Rightarrow n=3 \)

 \( \Rightarrow  \) CTPT là C3H6O2.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU