Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este A thu được 2,64 gam CO2 và 1,08 gam H2O. CTPT của A là

Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este A thu được 2,64 gam CO2 và 1,08 gam H2O. CTPT của A là:

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C3H4O2                        

D. C4H8O2

Đáp án B.

Ta có:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=\frac{2,64}{44}=0,06\text{ }mol  \);  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=\frac{1,08}{18}=0,06\text{ }mol  \)

Ta thấy:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}} \) \( \Rightarrow \)  A là este no, đơn chức, mạch hở.

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n}}{{O}_{2}}\xrightarrow{+{{O}_{2}}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O  \)

 \( \frac{0,06}{n} \)                            0,06

 \( \Rightarrow \frac{0,06}{n}\left( 14m+32 \right)=1,48\Rightarrow n=3 \)

 \( \Rightarrow  \) CTPT là C3H6O2.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời