Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO2. Mặt khác khi xà phòng hóa 0,1 mol este trên thu được 8,2 gam muối chứa natri. CTCT của X là

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO2. Mặt khác khi xà phòng hóa 0,1 mol este trên thu được 8,2 gam muối chứa natri. CTCT của X là:

A. HCOOC2H5

B. HCOOCH3

C. CH3COOC2H5            

D. CH3COOCH3

Đáp án D.

Đốt 1 mol este  \( \to  \) 3 mol CO2  \( \Rightarrow  \) X có 3 C trong phân tử \( \Rightarrow \)  X là este đơn chức.

Gọi công thức tổng quát của este là RCOOR’

RCOOR’ + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOONa + R’OH

0,1 mol                               0,1 mol

Ta có: \({{M}_{RCOONa}}=\frac{8,2}{0,1}=82\Rightarrow {{M}_{R}}+67=82\)\(\Rightarrow {{M}_{R}}=15\)

\(\Rightarrow R\) là \(-C{{H}_{3}}\).

 \( \Rightarrow  \)R’ là \(-C{{H}_{3}}\).

Vậy CTCT của X là CH3COOCH3.

Các bài toán tương tự!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời