Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO2. Mặt khác khi xà phòng hóa 0,1 mol este trên thu được 8,2 gam muối chứa natri. CTCT của X là:

A. HCOOC2H5

B. HCOOCH3

C. CH3COOC2H5            

D. CH3COOCH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Đốt 1 mol este  \( \to  \) 3 mol CO2  \( \Rightarrow  \) X có 3 C trong phân tử \( \Rightarrow \)  X là este đơn chức.

Gọi công thức tổng quát của este là RCOOR’

RCOOR’ + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOONa + R’OH

0,1 mol                               0,1 mol

Ta có: \({{M}_{RCOONa}}=\frac{8,2}{0,1}=82\Rightarrow {{M}_{R}}+67=82\)\(\Rightarrow {{M}_{R}}=15\)

\(\Rightarrow R\) là \(-C{{H}_{3}}\).

 \( \Rightarrow  \)R’ là \(-C{{H}_{3}}\).

Vậy CTCT của X là CH3COOCH3.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán tương tự!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU