Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X; este đơn chức Y và anđehit Z (X, Y, Z đều no, mạch hở và có cùng số nguyên tử hiđro) có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 1 : 2 thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam nước. Mặt khác cho 0,6 mol hỗn hợp E trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị m là

A. 64,8 gam

B. 97,2 gam

C. 86,4 gam                     

D. 108 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

 \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=\frac{24,64}{22,4}=1,1mol  \)

 \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=\frac{21,6}{18}=1,2mol  \)

Mặt khác vì 3 chất trong E có cùng số nguyên tử H trong phân tử.

 \( \Rightarrow  \) Số nguyên tử H là  \( \frac{1,2.2}{0,6}=4 \)

 \( \Rightarrow  \) E chứa CH3OH, HCOOCH3 và anđehit Z

 \( \Rightarrow \left\{ \begin{align} & {{n}_{C{{H}_{3}}OH}}=0,3 \\ & {{n}_{HCOOC{{H}_{3}}}}=0,1 \\ & {{n}_{Z}}=0,2 \\ \end{align} \right. \)

Gọi số nguyên tử C trong X là n  \( \Rightarrow {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,3.1+0,1.2+0,2.n=1,1 \) \( \Rightarrow n=3 \)

 \( \Rightarrow  \) Z có dạng C3H4Oa.

Nếu a = 1  \( \Rightarrow  \) Z là CH2=CH-CHO (loại vì Z không no)

Nếu a = 2  \( \Rightarrow  \) Z là HOC-CH2-CHO (thỏa mãn)

 \( \sum{{{n}_{Ag}}}=2{{n}_{HCOOC{{H}_{3}}}}+4{{n}_{HOC-C{{H}_{2}}-CHO}}=1\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow {{m}_{Ag}}=108g  \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU