Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat và và metyl acrylat thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400 ml dung dịch KOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam chất rắn khan thu được là

A. 20,56

B. 26,64

C. 26,16                           

D. 26,40

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

X gồm x mol CH3COOC2H5 và y mol CH2=CHCOOCH3

 \( \Rightarrow x+y=0,2\text{ }mol  \)

Khi đốt cháy X:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=y=0,08\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow x=0,12\text{ }mol  \)

X + 0,3 mol KOH

 \( \Rightarrow  \) sản phẩm gồm: 0,08 mol CH2=CHCOOK; 0,12 mol CH3COOK; 0,1 mol KOH

 \( \Rightarrow m=26,16g  \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU