Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat và và metyl acrylat thu được số mol CO2 nhiều hờn số mol H2O là 0,08 mol. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400 ml dung dịch KOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam chất rắn khan thu được

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat và và metyl acrylat thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400 ml dung dịch KOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam chất rắn khan thu được là

A. 20,56

B. 26,64

C. 26,16                           

D. 26,40

Đáp án C.

X gồm x mol CH3COOC2H5 và y mol CH2=CHCOOCH3

 \( \Rightarrow x+y=0,2\text{ }mol  \)

Khi đốt cháy X:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=y=0,08\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow x=0,12\text{ }mol  \)

X + 0,3 mol KOH

 \( \Rightarrow  \) sản phẩm gồm: 0,08 mol CH2=CHCOOK; 0,12 mol CH3COOK; 0,1 mol KOH

 \( \Rightarrow m=26,16g  \)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời