Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X

(KA – 2011) Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:

A. 2

B. 5

C. 6                                   

D. 4

Đáp án D.

Ta có: \({{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,005\text{ }mol\) \(\Rightarrow \) este no, đơn chức.

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n}}{{O}_{2}}\xrightarrow{+{{O}_{2}}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O  \)

(14n + 32) g              n mol

0,11 g                          0,005 mol

 \( \Rightarrow n=4 \) \( \Rightarrow \)  CTPT: C4H8O2.

Các đồng phân este:

HCOOCH(CH3)CH3; HCOOCH2CH2CH3; CH3COOC2H5; C2H5COOCH3.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời