(KA – 2011) Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:

A. 2

B. 5

C. 6                                   

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Ta có: \({{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,005\text{ }mol\) \(\Rightarrow \) este no, đơn chức.

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n}}{{O}_{2}}\xrightarrow{+{{O}_{2}}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O  \)

(14n + 32) g              n mol

0,11 g                          0,005 mol

 \( \Rightarrow n=4 \) \( \Rightarrow \)  CTPT: C4H8O2.

Các đồng phân este:

HCOOCH(CH3)CH3; HCOOCH2CH2CH3; CH3COOC2H5; C2H5COOCH3.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU