Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este no đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este no đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là:

A. 8,96 lít

B. 11,2 lít

C. 6,72 lít                         

D. 4,48 lít

Đáp án C.

Este no, đơn chức có 2 nguyên tử oxi nên có thể đặt RO2. Vậy áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố oxi, ta có:

 \( {{n}_{O(R{{O}_{2}})}}+{{n}_{O(C{{O}_{2}})}}={{n}_{O(C{{O}_{2}})}}+{{n}_{O({{H}_{2}}O)}} \) \( \Leftrightarrow 0,1.2+{{n}_{O(p\text{})}}=0,3.2+0,2.1 \)

 \( \Rightarrow {{n}_{O(p\text{})}}=0,6\text{ }mol\Rightarrow {{n}_{{{O}_{2}}}}=0,3\text{ }mol  \) \( \Rightarrow {{V}_{{{O}_{2}}}}=6,72\text{ }(l) \)

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời