Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este no đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là:

A. 8,96 lít

B. 11,2 lít

C. 6,72 lít                         

D. 4,48 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Este no, đơn chức có 2 nguyên tử oxi nên có thể đặt RO2. Vậy áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố oxi, ta có:

 \( {{n}_{O(R{{O}_{2}})}}+{{n}_{O(C{{O}_{2}})}}={{n}_{O(C{{O}_{2}})}}+{{n}_{O({{H}_{2}}O)}} \) \( \Leftrightarrow 0,1.2+{{n}_{O(p\text{})}}=0,3.2+0,2.1 \)

 \( \Rightarrow {{n}_{O(p\text{})}}=0,6\text{ }mol\Rightarrow {{n}_{{{O}_{2}}}}=0,3\text{ }mol  \) \( \Rightarrow {{V}_{{{O}_{2}}}}=6,72\text{ }(l) \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU