Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đktc) thu được \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}:{{n}_{{{H}_{2}}O}}=1:1 \). Biết rằng X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra hai chất hữu cơ. CTCT của X là:

A. CH3COOH

B. HCOOCH3

C. CH3COOC2H5            

D. C2H5COOCH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

X tác dụng với NaOH tạo ra hai chất hữu cơ  \( \Rightarrow  \) X là este.

Đốt cháy X  \( \to {{n}_{C{{O}_{2}}}}:{{n}_{{{H}_{2}}O}}=1:1 \) \( \Rightarrow \)  X là este no đơn chức mạch hở.

Gọi công thức tổng quát của X là CnH2nO2.

Ta có:

 \( {{n}_{{{O}_{2}}}}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\text{ }mol  \)

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n}}{{O}_{2}}+\frac{3n-2}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O  \)

Theo đề bài, ta có:  \( \frac{{{n}_{{{O}_{2}}}}}{{{n}_{X}}}=\frac{\frac{3n-2}{2}}{1}=\frac{0,2}{0,1}=2\Rightarrow n=2 \)

Vậy X là C2H4O2 có CTCT: HCOOCH3

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU