Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đktc) thu được nCO2:nH2O = 1:1. Biết rằng X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra hai chất hữu cơ. CTCT của X là

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đktc) thu được \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}:{{n}_{{{H}_{2}}O}}=1:1 \). Biết rằng X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra hai chất hữu cơ. CTCT của X là:

A. CH3COOH

B. HCOOCH3

C. CH3COOC2H5            

D. C2H5COOCH3

Đáp án B.

X tác dụng với NaOH tạo ra hai chất hữu cơ  \( \Rightarrow  \) X là este.

Đốt cháy X  \( \to {{n}_{C{{O}_{2}}}}:{{n}_{{{H}_{2}}O}}=1:1 \) \( \Rightarrow \)  X là este no đơn chức mạch hở.

Gọi công thức tổng quát của X là CnH2nO2.

Ta có:

 \( {{n}_{{{O}_{2}}}}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\text{ }mol  \)

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n}}{{O}_{2}}+\frac{3n-2}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O  \)

Theo đề bài, ta có:  \( \frac{{{n}_{{{O}_{2}}}}}{{{n}_{X}}}=\frac{\frac{3n-2}{2}}{1}=\frac{0,2}{0,1}=2\Rightarrow n=2 \)

Vậy X là C2H4O2 có CTCT: HCOOCH3

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời