Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este đơn chức E thu được 0,896 lít CO2 (đktc) và 0,75 gam H2O. Vậy tên của E có thể là

Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este đơn chức E thu được 0,896 lít CO2 (đktc) và 0,75 gam H2O. Vậy tên của E có thể là:

A. Etyl axetat

B. Vinyl axetat                 

C. Vinyl fomiat                

D. Metyl axetat

Đáp án B.

Gọi CTTQ của este là CxHyO2.

Ta có:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,04\text{ }mol  \);  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,03\text{ }mol  \)

Ta thấy:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}>{{n}_{{{H}_{2}}O}} \) \( \Rightarrow \)  este không no, đơn chức.

 \( {{C}_{x}}{{H}_{y}}{{O}_{2}}+\left( x+\frac{y}{4}-1 \right){{O}_{2}}\to xC{{O}_{2}}+\frac{y}{2}{{H}_{2}}O  \)

1                                                        x             \( \frac{y}{2} \)       (mol)

0,01                                               0,04          0,03

 \( \Rightarrow \left\{ \begin{align}  & x=4 \\  & y=6 \\ \end{align} \right. \) \( \Rightarrow \)  CTPT: C4H6O2.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời