Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este đơn chức E thu được 0,896 lít CO2 (đktc) và 0,75 gam H2O. Vậy tên của E có thể là:

A. Etyl axetat

B. Vinyl axetat                 

C. Vinyl fomiat                

D. Metyl axetat

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Gọi CTTQ của este là CxHyO2.

Ta có:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,04\text{ }mol  \);  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,03\text{ }mol  \)

Ta thấy:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}>{{n}_{{{H}_{2}}O}} \) \( \Rightarrow \)  este không no, đơn chức.

 \( {{C}_{x}}{{H}_{y}}{{O}_{2}}+\left( x+\frac{y}{4}-1 \right){{O}_{2}}\to xC{{O}_{2}}+\frac{y}{2}{{H}_{2}}O  \)

1                                                        x             \( \frac{y}{2} \)       (mol)

0,01                                               0,04          0,03

 \( \Rightarrow \left\{ \begin{align}  & x=4 \\  & y=6 \\ \end{align} \right. \) \( \Rightarrow \)  CTPT: C4H6O2.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU