Đốt cháy a mol một este A của axit acrylic với ancol no, đơn chức thu được 2,64 gam CO2 và 0,81 gam H2O. a có giá trị là:

A. 0,01 mol

B. 0,015 mol

C. 0,02 mol                      

D. 0,06 mol

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Vì A là este của ancol no, đơn chức với axit acrylic (CH2=CH-COOH) nên A có công thức tổng quát là  \( {{C}_{n}}{{H}_{2n-2}}{{O}_{2}} \) ( \( n\ge 4 \))

 \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,06\text{ }mol  \);  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,045\text{ }mol  \)

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n-2}}{{O}_{2}}+\frac{3n-2}{2}{{O}_{2}}\to nC{{O}_{2}}+(n-1){{H}_{2}}O  \)

A                                                   an               a(n-1)

Ta có: \({{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=an-(an-a)=a\)

\(\Rightarrow a=0,06-0,045=0,015\text{ }mol\)

Lưu ý: Từ đây có thể xác định được A:  \( n=\frac{an}{a}=\frac{0,06}{0,015}=4 \)

 \( \Rightarrow  \) A:C4H6O2.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU