Đốt cháy a mol một este A của axit acrylic với ancol no, đơn chức thu được 2,64 gam CO2 và 0,81 gam H2O. a có giá trị

Đốt cháy a mol một este A của axit acrylic với ancol no, đơn chức thu được 2,64 gam CO2 và 0,81 gam H2O. a có giá trị là:

A. 0,01 mol

B. 0,015 mol

C. 0,02 mol                      

D. 0,06 mol

Đáp án B.

Vì A là este của ancol no, đơn chức với axit acrylic (CH2=CH-COOH) nên A có công thức tổng quát là  \( {{C}_{n}}{{H}_{2n-2}}{{O}_{2}} \) ( \( n\ge 4 \))

 \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,06\text{ }mol  \);  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,045\text{ }mol  \)

 \( {{C}_{n}}{{H}_{2n-2}}{{O}_{2}}+\frac{3n-2}{2}{{O}_{2}}\to nC{{O}_{2}}+(n-1){{H}_{2}}O  \)

A                                                   an               a(n-1)

Ta có: \({{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=an-(an-a)=a\)

\(\Rightarrow a=0,06-0,045=0,015\text{ }mol\)

Lưu ý: Từ đây có thể xác định được A:  \( n=\frac{an}{a}=\frac{0,06}{0,015}=4 \)

 \( \Rightarrow  \) A:C4H6O2.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời