Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (MX < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2 Công thức của Y

Ví dụ 6. (CĐ – 2011) Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (MX < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2 Công thức của Y là:

A. CH3COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. CH2=CHCOOCH3    

D. C2H5COOC2H5

Đáp án A.

Dựa vào đáp án ta đặt công thức của muối là RCOONa.

Ta có: nRCOONa = nNaOH = 0,3.1 = 0,3 mol

 \( \Rightarrow {{M}_{RCOONa}}=\frac{24,6}{0,3}=82\Rightarrow {{M}_{R}}=15 \) (CH3-)

Khi đốt cháy ancol thu được:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,2\text{ }mol<{{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,3\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow  \) ancol no, đơn chức: CnH2n+1OH.

CnH2n+1OH  \( \xrightarrow{+{{O}_{2}}} \) nCO2 + (n+1)H2O

                                      0,2               0,3

\(\Rightarrow \frac{n}{0,2}=\frac{n+1}{0,3}\Rightarrow n=2\) \(\Rightarrow \) ancol là C2H5OH.

Công thức của Y là: CH3COOC2H5.

Các bài toán tương tự!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời