(CĐ – 2011) Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (MX < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2 Công thức của Y là:

A. CH3COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. CH2=CHCOOCH3    

D. C2H5COOC2H5

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Dựa vào đáp án ta đặt công thức của muối là RCOONa.

Ta có: nRCOONa = nNaOH = 0,3.1 = 0,3 mol

 \( \Rightarrow {{M}_{RCOONa}}=\frac{24,6}{0,3}=82\Rightarrow {{M}_{R}}=15 \) (CH3-)

Khi đốt cháy ancol thu được:  \( {{n}_{C{{O}_{2}}}}=0,2\text{ }mol<{{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,3\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow  \) ancol no, đơn chức: CnH2n+1OH.

CnH2n+1OH  \( \xrightarrow{+{{O}_{2}}} \) nCO2 + (n+1)H2O

                                      0,2               0,3

\(\Rightarrow \frac{n}{0,2}=\frac{n+1}{0,3}\Rightarrow n=2\) \(\Rightarrow \) ancol là C2H5OH.

Công thức của Y là: CH3COOC2H5.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán tương tự!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU