Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở (MX < MY); T là este hai chức tạo bởi X, Y và một ancol no, mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 10,32 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 8,4 lít CO2 (đktc) và 4,86 gam nước. Mặt khác 10,32 gam E tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam Ag. Khối lượng chất rắn khan thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 1,5M là

A. 15,81 gam

B. 19,17 gam

C. 21,06 gam                   

D. 20,49 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Vì E tác dụng được với AgNO3/NH3 nên X là HCOOH.

Xét phản ứng đốt cháy E, ta có:  \( \xrightarrow{BTKL}{{n}_{{{O}_{2}}}}=0,345\text{ }mol  \)

Gọi  \( \left\{ \begin{align}& X:a\text{ }mol \\ & Y:b\text{ }mol \\  & T:c\text{ }mol \\ \end{align} \right.\xrightarrow{{}} \) \( \left\{ \begin{align}& 2a+2c={{n}_{Ag}}=0,18 \\ & \xrightarrow{BTNT:O}2a+2b+4c=0,33 \\  & (k-1)b+(k+1-1)c={{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,105 \\ \end{align} \right. \) (k là số liên kết pi có trong Y).

Với k = 2, suy ra: a = 0,06, b = 0,045; c = 0,03.

 \( \xrightarrow{BTNT:C}0,066+{{C}_{Y}}.0,045+{{C}_{T}}.0,03=0,375 \) \( \Rightarrow {{C}_{Y}}=3;{{C}_{T}}=6 \)

Khi cho E tác dụng với KOH thì chất rắn thu được là: \( \left\{ \begin{align}& HCOOK:0,09\text{ }mol \\ & C{{H}_{2}}=CHCOOK:0,075\text{ }mol \\ & KOH:0,06\text{ }mol \\ \end{align} \right.\Rightarrow m=19,17\text{ }(g) \)

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới nhất!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU