Cho sơ đồ phản ứng:. Phát biểu nào sau đây đúng? A. X có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn B. Muối Y được sử dụng làm bột ngọt

Cho sơ đồ phản ứng: \( X\xrightarrow{+2NaOH}\text{đinatri glutamat Y + }{{\text{C}}_{2}}{{H}_{5}}OH+C{{H}_{3}}OH  \). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn

B. Muối Y được sử dụng làm bột ngọt

C. X có công thức phân tử là C9H17O4N

D. Trong X chứa cả liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Đáp án A.

Công thức cấu tạo của X là R1OOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOR2 (R1, R2 có thể là -CH3 và –C2H5)

Sai, muối mononatri glutamat được sử dụng làm bột ngọt.

Sai, X có công thức phân tử là C8H15O4N.

Sai, trong X chỉ chứa liên kết cộng hóa trị.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời