Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau (theo đúng tỉ lệ mol phản ứng):

(1)  \( X+2NaOH\xrightarrow{{{t}^{O}}}Y+C{{H}_{3}}CHO+{{H}_{2}}O  \)              

(2) \( {{Y}_{\text{rắn}}}+2NaO{{H}_{\text{rắn }}}\xrightarrow{{{t}^{O}}}C{{H}_{4}}+2N{{a}_{2}}C{{O}_{3}} \)

Phát biểu nào sau đây đúng là

A. X có 8 nguyên tử H trong phân tử

B. X có khả năng cộng Br2 theo tỉ lệ 1 : 1

C. Trong phân tử X có 2 liên kết \( \pi \)                 

D. X là hợp chất đa chức

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

(1) HOOC-CH2-COOCH=CH2 (X) + 2NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) NaOOC-CH2-COONa (Y) + CH3CHO + H2O

(2) NaOOC-CH2-COONa (Y) + 2NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) CH4 + 2Na2CO3.

A. Sai, X có 6 nguyên tử H trong phân tử.

C. Sai, trong phương trình X có 3 liên kết \( \pi \)

D. Sai, X là hợp chất hữu cơ tạp chức.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán cùng chủ đề !

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU