Cho m gam hỗn hợp X gồm hai amino axit A và B (MA < MB) có tổng số mol là 0,05; chỉ chứa tối đa 2 nhóm -COOH (cho mỗi chất). Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với 56 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Sau phản ứng phải dùng 6 ml dung dịch NaOH 1M để trung hòa hết với H2SO4 dư. Nếu lấy ½ hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,26 gam muối. Thành phần phần trăm (khối lượng) của amino axit B trong m gam hỗn hợp X là

A. 52,34

B. 32,89

C. 78,91                           

D. 24,08

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Khi cho X tác dụng với H2SOthì:  \( {{n}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}=0,025\text{ }mol  \) \( \Rightarrow \)  số nhóm -NH2 = 1.

Khi cho  \( \frac{1}{2} \) X tác dụng với Ba(OH)2 thì số nhóm -COOH = 1,2  \( \Rightarrow  \) B có 2 nhóm -COOH.

Ta có: \(\left\{ \begin{align}& {{n}_{A}}+{{n}_{B}}=0,025 \\  & {{n}_{A}}+2{{n}_{B}}=0,03 \\ \end{align} \right.\) \(\Rightarrow \left\{ \begin{align}& {{n}_{A}}=0,02\text{ }mol \\ & {{n}_{B}}=0,005\text{ }mol \\ \end{align} \right.\)\(\xrightarrow{BTKL}0,02{{M}_{A}}+0,005{{M}_{B}}=2,235\)

\( \Rightarrow \left\{ \begin{align}& {{M}_{A}}=75 \\ & {{M}_{B}}=147 \\ \end{align} \right. \)

Vậy %mB = 32,89%

 

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!


error: Content is protected !!
MENU