Cho m gam hỗn hợp X gồm hai amino axit A và B (MA < MB) có tổng số mol là 0,05; chỉ chứa tối đa 2 nhóm -COOH (cho mỗi chất). Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với 56 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Sau phản ứng phải dùng 6 ml dung dịch NaOH 1M để trung hòa hết với H2SO4 dư. Nếu lấy ½ hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,26 gam muối. Thành phần phần trăm (khối lượng) của amino axit B trong m gam hỗn hợp X là

A. 52,34

B. 32,89

C. 78,91                           

D. 24,08

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Khi cho X tác dụng với H2SOthì:  \( {{n}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}=0,025\text{ }mol  \) \( \Rightarrow \)  số nhóm -NH2 = 1.

Khi cho  \( \frac{1}{2} \) X tác dụng với Ba(OH)2 thì số nhóm -COOH = 1,2  \( \Rightarrow  \) B có 2 nhóm -COOH.

Ta có: \(\left\{ \begin{align}& {{n}_{A}}+{{n}_{B}}=0,025 \\  & {{n}_{A}}+2{{n}_{B}}=0,03 \\ \end{align} \right.\) \(\Rightarrow \left\{ \begin{align}& {{n}_{A}}=0,02\text{ }mol \\ & {{n}_{B}}=0,005\text{ }mol \\ \end{align} \right.\)\(\xrightarrow{BTKL}0,02{{M}_{A}}+0,005{{M}_{B}}=2,235\)

\( \Rightarrow \left\{ \begin{align}& {{M}_{A}}=75 \\ & {{M}_{B}}=147 \\ \end{align} \right. \)

Vậy %mB = 32,89%

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU