Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là

Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:

A. CH3COOC2H5

B. C2H5COOCH3

C. CH2=CHCOOCH3    

D. CH3COOCH=CH2

Đáp án B.

Gọi công thức của X là RCOOR’

Ta có:  \( {{n}_{NaOH}}=\frac{50.8}{100.40}=0,1\text{ }mol  \)

RCOOR’ + NaOH  \( \to  \) RCOONa + R’OH

0,1              0,1            0,1                0,1          (mol)

 \( \Rightarrow {{M}_{RCOONa}}=\frac{9,6}{0,1}=96\Rightarrow R+67=96\Rightarrow R=29 \)  (C2H5-)

 \( \Rightarrow {{M}_{R’OH}}=\frac{3,2}{0,1}=32\Rightarrow R+17=32\Rightarrow R=15 \) (CH3-)

 \( \Rightarrow  \)X là C2H5COOCH3

Các bài toán tương tự!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời