Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:

A. CH3COOC2H5

B. C2H5COOCH3

C. CH2=CHCOOCH3    

D. CH3COOCH=CH2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Gọi công thức của X là RCOOR’

Ta có:  \( {{n}_{NaOH}}=\frac{50.8}{100.40}=0,1\text{ }mol  \)

RCOOR’ + NaOH  \( \to  \) RCOONa + R’OH

0,1              0,1            0,1                0,1          (mol)

 \( \Rightarrow {{M}_{RCOONa}}=\frac{9,6}{0,1}=96\Rightarrow R+67=96\Rightarrow R=29 \)  (C2H5-)

 \( \Rightarrow {{M}_{R’OH}}=\frac{3,2}{0,1}=32\Rightarrow R+17=32\Rightarrow R=15 \) (CH3-)

 \( \Rightarrow  \)X là C2H5COOCH3

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán tương tự!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU