Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc)


Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là

A. 17,8 và 4,48

B. 10,8 và 4,48

C. 17,8 và 2,24                

D. 10,8 và 2,24

Đáp án C.

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn:

 \( 3Fe+8{{H}^{+}}+2NO_{3}^{-}\to 3F{{e}^{2+}}+2NO+4{{H}_{2}}O  \) (1)

 \( Fe+C{{u}^{2+}}\xrightarrow{{}}F{{e}^{2+}}+Cu  \) (2)

Từ (1) suy ra: \({{n}_{NO}}=\frac{2}{8}{{n}_{{{H}^{+}}}}=0,1\text{ }mol\Rightarrow {{V}_{NO}}=2,24\text{ }(\ell )\)

Từ (1), (2) suy ra:  \( {{n}_{Fe(pứ)}}=\frac{3}{8}{{n}_{{{H}^{+}}}}+{{n}_{C{{u}^{2+}}}}=0,31\text{ }mol  \)

 \( \Rightarrow m-56.031+64.0,16=0,6m\Rightarrow m=17,8\text{ }(g) \)

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
MENU