Cho các phát biểu sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 sau phản ứng thu được hai chất kết tủa. (b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng)


Cho các phát biểu sau:

(a) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 sau phản ứng thu được hai chất kết tủa.

(b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

(c) Hỗn hợp Cu, Fe3O4 có số mol bằng nhau tan hết trong nước

(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa hai muối.

(e) Hỗn hợp Al và Na2O (tỉ lệ mol tương ứng là 2:1) tan hoàn toàn trong nước dư

(f) Cho Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3 sau phản ứng thu được hai chất kết tủa.

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 5                                   

C. 4                                   

D. 6

Đáp án A.

(a) Đúng, Hai kết tủa thu được là AgCl và Ag.

(b) Đúng, Cu tác dụng với dung dịch chứa H+,  \( NO_{3}^{-} \).

(c) Sai, Hỗn hợp Cu, Fe3O4 không tan trong nước.

(d) Sai, Cu + 2FeCl3  \( \to  \) CuCl2 + 2FeCl2 (và FeCl3 còn dư)  \( \Rightarrow  \)Sau phản ứng thu được 3 muối.

(e) Đúng, Al + OH + H2O  \( \to  \)  \( AlO_{2}^{-}+\frac{3}{2}{{H}_{2}} \) (ứng với 2 mol Al hoà tan hết 2 mol NaOH).

(f) Sai, Kết tủa thu được là BaSO4 (không có Al(OH)3 vì bị tan trong kiềm dư).

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
MENU