Cho các phát biểu sau: (1) Các peptit đều có phản ứng màu biure (2) Fructozơ có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo Ag

Cho các phát biểu sau:

(1) Các peptit đều có phản ứng màu biure

(2) Fructozơ có phản ứng với AgNO3/NH3 tạo Ag

(3) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O số mol bằng nhau

(4) Mỡ động vật và dầu thực vật đều nhẹ hơn nước, khi đun nóng thì tan trong nước

(5) Thủy phân protein bằng axit hoặc kiềm khi đun nóng chỉ thu được một hỗn hợp các amino axit

(6) Phân tử khối của một amino axit (gồm 1 chức -NH2 và 1 chức -COOH) luôn là số lẻ

(7) Các amino axit đều tan trong nước

Số phát biểu đúng là

A. 6

B. 5

C. 3                                   

D. 4

Đáp án D.

(1) Sai, Tripeptit trở lên mới có phản ứng màu biure.

(2) Đúng.

(3) Đúng.

(4) Sai, Chất béo không tan trong nước.

(5) Sai, Hỗn hợp thu được là các muối của các amino axit.

(6) Đúng.

(7) Đúng.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời