Cho các kim loại và các dung dịch: Fe, Cu, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, HCl. Cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học

Cho các kim loại và các dung dịch: Fe, Cu, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, HCl. Cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

A. 6

B. 7

C. 4                                   

D. 5

Đáp án B.

+ Fe tác dụng với Cu(NO3)2, AgNO3, HCl.    

+ Cu tác dụng với AgNO3.

+ Fe(NO3)2 tác dụng với AgNO3, HCl.

+ AgNO3 tác dụng với HCl.

Vậy có 7 phản ứng hóa học xảy ra.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời