Cho các chất (hay dung dịch) sau: HCl, C2H5OH, H2, NaOH, NaCl. Số chất (hay dung dịch) có khả năng tác dụng được với glyxin (điều kiện thích hợp) là

A. 3

B. 5                                   

C. 2                                   

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Chất tác dụng được với glyxin (điều kiện thích hợp) là HCl, C2H5OH, NaOH.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU