Cho các chất (hay dung dịch) sau: HCl, C2H5OH, H2, NaOH, NaCl. Số chất (hay dung dịch) có khả năng tác dụng được với glyxin (điều kiện thích hợp)

Cho các chất (hay dung dịch) sau: HCl, C2H5OH, H2, NaOH, NaCl. Số chất (hay dung dịch) có khả năng tác dụng được với glyxin (điều kiện thích hợp) là

A. 3

B. 5                                   

C. 2                                   

D. 4

Đáp án A.

Chất tác dụng được với glyxin (điều kiện thích hợp) là HCl, C2H5OH, NaOH.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Trả lời