Cho các chất (hay dung dịch) sau: HCl, C2H5OH, H2, NaOH, NaCl. Số chất (hay dung dịch) có khả năng tác dụng được với glyxin (điều kiện thích hợp) là

A. 3

B. 5                                   

C. 2                                   

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Chất tác dụng được với glyxin (điều kiện thích hợp) là HCl, C2H5OH, NaOH.

 

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!


error: Content is protected !!
MENU