Cho 0,15 mol hỗn hợp rắn X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M thu được dung dịch Y và 7,52 gam rắn gồm hai kim loại. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được 29,07 gam kết tủa


Cho 0,15 mol hỗn hợp rắn X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M thu được dung dịch Y và 7,52 gam rắn gồm hai kim loại. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được 29,07 gam kết tủa. Nếu cho 0,15 mol X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy khí NO thoát ra; đồng thời thu được dung dịch Z có khối lượng tăng 4,98 gam so với dung dịch ban đầu. Cô cạn dung dịch Z thu được lượng muối khan là

A. 32,26 gam

B. 33,86 gam

C. 30,24 gam                   

D. 33,06 gam

Đáp án D.

+ Quá trình:

+ Xét dung dịch Y, ta có:  \( \xrightarrow{BTDT}{{n}_{F{{e}^{2+}}}}=\frac{{{n}_{C{{l}^{-}}}}-2{{n}_{M{{g}^{2+}}}}}{2}=\frac{18b-2a}{2}=9b-a  \)

+ Xét hỗn hợp kết tủa, ta có: \({{n}_{AgCl}}={{n}_{C{{l}^{-}}}}=18b\) và \({{n}_{Ag}}={{n}_{F{{e}^{2+}}}}=9b-a\).

 \( \Rightarrow {{m}_{\downarrow }}=108{{n}_{Ag}}+143,5{{n}_{AgCl}} \) \( \to 108(9b-a)+143,5.18b=29,07 \) (1)

+ Xét hỗn hợp rắn có: \( \xrightarrow{BTNT:Fe}{{n}_{Fe(\text{trong rắn)}}}={{n}_{Fe}}+{{n}_{FeC{{l}_{3}}}}-{{n}_{F{{e}^{2+}}(trong\text{ }Y)}} \) \( =(0,15-a)+4b-(9b-a)=0,15-5b  \)

Và  \( 64{{n}_{Cu}}+56{{n}_{Fe}}={{m}_{\text{rắn }}} \) \( \to 64.3b+56.(0,15-5b)=7,52 \) (2)

+ Giải hệ (1) và (2), ta được: \( \left\{ \begin{align}& a=0,06 \\ & b=0,01 \\ \end{align} \right. \)

+ Khi cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm Mg (0,06 mol) và Fe (0,09 mol), ta có:

\({{n}_{NO}}=\frac{24{{n}_{Mg}}+56{{n}_{Fe}}-{{m}_{ddZ\text{ tăng}}}}{30}=0,05\text{ }mol\)

\(\Rightarrow {{n}_{NH_{4}^{+}}}=\frac{2{{n}_{Mg}}+3{{n}_{Fe}}-3{{n}_{NO}}}{8}=0,03\text{ }mol\)

\( \Rightarrow{{muối}}=148{{n}_{Mg{{(N{{O}_{3}})}_{2}}}}+242{{n}_{Fe{{(N{{O}_{3}})}_{3}}}}+80{{n}_{N{{H}_{4}}N{{O}_{3}}}}=33,06\text{ }(g) \)

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
MENU