Cho 0,1 mol este A vào 50 gam dung dịch NaOH 10% đun nóng đến khi este phản ứng hoàn toàn (các chất bay hơi không đáng kể). Dung dịch thu được có khối lượng 58,6 gam. Cô cạn dung dịch thu được 10,4 gamc hất rắn khan. CTCT của A là:

A. HCOOCH=CH2

B. CH2=CHCOOCH3

C. HCOOCH2CH=CH2 

D. C2H5COOCH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

meste + mddNaOH = mdd sau phản ứng

 \( \Rightarrow  \) meste = 58,6 – 50 = 8,6 gam

 \( \Rightarrow {{M}_{este}}=\frac{8,6}{0,1}=86<100 \) \( \Rightarrow \)  A là este đơn chức

Gọi công thức tổng quát của este đơn chức A là RCOOR’

Ta có:  \( {{n}_{NaOH}}=\frac{50.10}{100.40}=0,125\text{ }mol  \)

Phương trình phản ứng:

RCOOR’ + NaOH  \( \xrightarrow{{{t}^{O}}} \) RCOONa + R’OH

0,1             0,1                      0,1     

 \( \Rightarrow  \)nNaOH dư = 0,125 – 0,1 = 0,025 mol

 \( \Rightarrow  \)mmuối = mchất rắn – mNaOH dư = 10,4 – 0,025.40 = 9,4 gam

 \( \Rightarrow {{M}_{RCOONa}}=\frac{9,4}{0,1}=94\Rightarrow {{M}_{R}}=27 \) (C2H3-)

Mặt khác: MA = 86  \( \Rightarrow 27+44+{{M}_{R’}}=86\Rightarrow {{M}_{R’}}=15 \) (CH3-)

 \( \Rightarrow  \) CTCT của este là C2H3COOCH3 hay CH2=CHCOOCH3.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán tương tự!

Loading...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU