Danh mục: Lý thuyết Este – Lipit

  • Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau (theo đúng tỉ lệ mol phản ứng)

    Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau (theo đúng tỉ lệ mol phản ứng): (1)  ( X+2NaOHxrightarrow{{{t}^{O}}}Y+C{{H}_{3}}CHO+{{H}_{2}}O  )               (2) ( {{Y}_{text{rắn}}}+2NaO{{H}_{text{rắn }}}xrightarrow{{{t}^{O}}}C{{H}_{4}}+2N{{a}_{2}}C{{O}_{3}} ) Phát biểu nào sau đây đúng là A. X có 8 nguyên tử H trong phân tử B. X có khả năng cộng Br2 theo tỉ lệ 1 : 1 C. Trong […]

error: Content is protected !!
MENU